Vad kan vi lära oss av maskin-direktivet?

Företag investerar mycket pengar i att automatisera produktionslinjer och orderplock. Till detta behöver man maskinskydd. som skyddar utomstående från att beträda ett så kallat riskområde, genom att man skapar trygghet så förenklar det vardagen.

Men om vi är ärliga så tillhör maskinskydd kategorin kallad tillbehör, det är installationen som helhet som måste följa en uppsättning regler. Ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd, därför vill vi ge en översikt över vilka delar av det europeiska maskindirektivet som berör maskinskydd.

Maskindirektivets sammanhang och omfattning

Maskindirektivet 2006/42/EG gäller sedan 2009 och har blivit ändrad ett flertal gånger. Målet med EU:s direktiv är att skapa en harmonisering av hälso- och säkerhetskrav i medlemsländerna. Den yttersta anledningen till den här förordningen är ‘att [de] sociala kostnaderna för det stora antal olyckor som direkt orsakas vid användning av maskiner kan minskas. [Det görs] genom att säkerheten beaktas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation och underhåll av maskinerna. ’. Direktivet omfattar följande

· Maskiner

· Utbytbar utrustning

· Säkerhetskomponenter

· Lyftredskap

· Kedjor, kättingar, linor och vävband

· Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar

· Delvis fullbordade maskiner

I artikel 1 ingår några undantag, t.ex. delar av nöjesparker ...

Föreskrifter för att ta maskiner i bruk och/eller lansera dem på marknaden

De här föreskrifterna beskrivs i artikel 5 

1. Innan en maskin släpps ut på marknaden och/eller tas i drift skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant:

(a) säkerställa att den uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga I,

(b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i avsnitt A i bilaga VII är tillgänglig,

(c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning,

(d) genomföra passande förfaranden för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 12,

(e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med avsnitt A i del 1 i bilaga II och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, (

(f) anbringa CE-märkning i enlighet med artikel 16.  

2. Innan tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant släpper ut delvis fullbordade maskiner på marknaden, skall denne försäkra sig om att förfarandet i artikel 13 har fullgjorts.

Riskbedömning och normer

Vi kommer att utveckla det här ytterligare i ett kommande blogginlägg, men det är väldigt viktigt att förstå att allt börjar med en bra design. Automatiseringsleverantörer kan erbjuda en uppsättning lösningar och maskiner som är av hög standard, men en felaktig kombination av komponenterna kan göra dem farliga. Därför är det andra steget att ta bort risker med hjälp av skydd till exempel med ett fast maskinskydd. Slutligen kan du även varna eller informera om föreliggande risker, de här stegen beskrivs i ISO-standarderna. Första direktivet handlar om risker som är relaterade till rörliga delar.

Risker relaterade till rörliga delar: vilket maskinskydd ska man välja?

Direktivet säger i paragraferna 1.3.7 och 1.3.8 följande:

En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar.

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhindra oavsiktlig blockering av rörliga delar som ingår i arbetet. I fall då det finns risk för blockering trots att åtgärder vidtagits för att förebygga detta, bör i förekommande fall tillverkaren tillhandahålla nödvändiga särskilda skyddsanordningar och verktyg, för att möjliggöra att blockeringen säkert kan hävas.

Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen skall ange de särskilda skyddsanordningarna och hur dessa skall användas.

Skydd eller skyddsanordningar som konstruerats för att skydda mot de riskkällor som kan förorsakas av rörliga delar skall väljas med hänsyn till riskens karaktär. Följande riktlinjer skall tillämpas som hjälp vid valet.

Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas av rörliga transmissionsdelar skall:

— vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller

— vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2.

Förreglande öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att tillträde till delarna kommer att behövas ofta.

När du väljer fasta skydd i kombination med förreglande rörliga skydd (dörrar) kan du välja att använda ett designverktyg såsom Garantellator, för att importera din ritning, med alla maskiner för att se till att dina maskinskydd är designade på rätt sätt. Men du måste fortfarande vara noga med detaljer, särskilt när rörliga delar är involverade, vilka utgör en allvarlig risk.

Specifika skydd/anordningar som behövs för rörliga delar

Direktivet utvecklar detta ämne ytterligare i punkt 1.3.8.2.

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda personer mot riskkällor som orsakas av de rörliga delar som ingår i själva användningen skall:

— vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller

— vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2, eller

— vara skyddsutrustning enligt punkt 1.4.3, eller

— vara en kombination av ovanstående.

Om vissa rörliga delar som ingår i själva användningen inte kan göras helt oåtkomliga under drift på grund av att vissa operationer kräver operatörens ingrepp, skall dessa delar förses med:

— fasta skydd eller förreglande öppningsbara skydd som förhindrar tillträde till de delar som inte ingår i själva användningen, och

— inställbara skydd enligt 1.4.2.3, vilka begränsar tillträdet till de komponenter av de rörliga delarna till vilka tillträde är nödvändigt.

Det betyder att man mycket noggrant måste överväga var man ska placera dörrar när man installerar ett maskinskydd. Om man väljer att till exempel kunna ta bort nätpaneler för att göra underhåll på en maskin istället för att använda en dörr bör detta övervägas noggrant för att inte skapa en risk för fara.

Vilka är de allmänna kraven för skyddsanordningar?

Direktivet anger de generella kraven, men också riktlinjer om material- och färgval för maskinskydd.

Skydd och skyddsanordningar skall :

— vara robust tillverkade,

— sitta stadigt på plats,

— inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla,

— inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion,

— placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet,

— i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, och

— möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation och/eller utbyte av verktyg samt för underhåll kan utföras, genom att begränsa tillträde till det område där arbetet skall utföras, om möjligt utan att skyddet måste avlägsnas eller skyddsanordningen sättas ur funktion.

Dessutom skall skydd om möjligt skydda mot att material eller föremål kastas ut eller faller samt mot utsläpp som alstras av maskinen.

Särskilda krav för maskinskydd och skyddsanordningar

Punkt 1.4.2. handlar om speciella krav för skydd. Det innebär att du även noggrant behöver studera vilka lås- och säkerhetssystem du kommer att använda i kombination med ditt maskinskydd.

Fasta skydd skall vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan verktyg. Fästanordningarna skall förbli kvar på skydden eller på maskinen när skydden demonterats.

Om möjligt skall skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fästade. Förreglande öppningsbara skydd skall:

— så långt möjligt förbli kvar på maskinen när de är öppna,

— vara konstruerade och tillverkade så att de kan ställas in endast genom avsiktlig påverkan. Förreglande öppningsbara skydd skall vara försedda med en förreglingsanordning som :

— förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skydden är stängda, och

— ger ett stoppkommando när skyddet inte är stängt. Om en operatör kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit genom riskfyllda maskinfunktioner har upphört, skall öppningsbara skydd vara försedda med en låsanordning för skyddet förutom en förreglingsanordning som :

— förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skyddet har stängts, och

— håller skyddet stängt och låst till dess risken för skada från riskfyllda maskinfunktioner har upphört.

Förreglande öppningsbara skydd skall vara konstruerade så att avsaknad av eller fel på någon komponent förhindrar start av eller stoppar de riskfyllda maskinfunktionerna.

Om du känner JAG VILL VETA MER så kan du läsa hela texten här:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042 .

Jag kan rekommendera den som lättsmält kvällslektyr.

 

DELA

Garantell