2020-09-29
15 MIN LÄSNING

Hur får man kreativiteten att blomma?

Vi, både som företag och medarbetare, ska förhålla oss till en värld där tekniken utvecklas allt snabbare, med ett accelererande informationsflöde. Våra varor och tjänster ska ständigt utvecklas, förändras och förbättras. Helst ska vi presentera innovativa lösningar som våra kunder inte visste att de behövde.

Parallellt ger de tekniska förbättringarna utrymme för oss människor att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. När tekniken ersätter det vi kan sätta rutiner och skapa formler för, behöver vi som individer i stället utveckla vår förmåga att tänka abstrakt och analytiskt.

Hur kan vi frigöra den inneboende kreativiteten, empatin och analysförmågan i oss människor i våra organisationer?

Vad är det som står i vägen, som gör att vi inte våga lita på någon eller något? Hur kan vi övervinna oro, tvivel och rädslor? Varför är tilliten så skör att den i en relation kan skadas av en enstaka händelse?

Oförändrade hjärnor

Enligt forskningen har inte våra hjärnor ändrats särskilt mycket de senaste 100 000 åren, förklarar Johanna Höglund, medicine doktor och ledarskapscoach, i en artikel på motivation.se:

”I förhistorisk tid var vi fullt upptagna med att överleva – och de mest primära behoven var att

  • inte bli uppätna, det vill säga att inte överrumplas av ett farligt djur eller en farlig situation som kunde hota vårt liv och att
  • inte bli uteslutna ur och övergivna av vår stam.”

Hon förklarar vidare att våra hjärnor är förprogrammerade att leta faror och hot. Den analytiska delen av hjärnan – den vi behöver för att dra kloka slutsatser – får inte tillräckligt med syre när hjärnan befinner sig i hotläge. Enligt SCARF-modellen finns fem domäner av den sociala hjärnan: status, visshet, självständighet, relation och rättvisa: ”Dessa kan antingen försättas i belönings- eller hotläge. Om hjärnan befinner sig i belöningsläge blir vi kreativa, empatiska och analytiska. Om vi däremot försätts i hotläge reagerar vi på instinkt genom att antingen fly, fäktas eller paralyseras.”

Uppnå högre tillit

Med denna kunskap, översatt till relationerna inom våra organisationer, kan vi uppnå en högre tillit om vi kan få oss individer att uppleva det Johanna Höglund beskriver så här:

”Status – handlar om vår relativa betydelse. Hur viktiga och betydelsefulla vi upplever oss i förhållande till andra.

Visshet – handlar om vår upplevda möjlighet att kunna förutse framtiden, att förvissa sig om vad som kommer att hända.

Självständighet – handlar om att ha en känsla av att kunna kontrollera sin situation och det som händer runt omkring.

Relation – handlar om en känsla av att vara trygg med andra, att uppleva att de man har omkring sig är ens vänner snarare än fiender.

Rättvisa – handlar om en upplevelse av rättvist utbyte av tjänster och varor mellan människor. Det gäller både processrättvisa, det vill säga en upplevelse av att processen gått rätt till och varit transparent, och utfallsrättvisa, det vill säga om resultatet av en process upplevs rättvis.”

Öka medvetenheten

Det betyder att vi som individer kan försätta oss själva och andra i hotläge genom det vi tänker, säger och gör. Genom att öka vår medvetenhet om vad det är som pågår i våra och andras hjärnor kan vi börja göra förändringar.

Jag tror att en människas inneboende kraft kan frigöras genom ökad tillit till sig själv, sina kollegor och ledare. Hur gör man då detta? Det kan inte åstadkommas med tillit som en genomtänkt strategi. Tillit är en sidoeffekt av andra handlingar och aktiviteter.

Jag tror kärnan till att uppleva ökad tillit handlar om mod. Ett sant och trovärdigt mod att våga vara sårbar, att ge tillit utan garantier och att våga ta första steget. Vi kan inte begära eller förvänta oss någons tillit, vi behöver först visa tillit själva.

Alla är främst människor

Mitt svar på hur man får kreativitet att blomma, handlar om att positionera och utveckla en företagskultur. Vi är alla först och främst människor. Oavsett om det handlar om relationen till en kund, medarbetare eller ledare, så har vi samma sociala grundbehov (de fem domänerna). När vi var och en tar ansvar för att skapa tillit till varandra så får vi också modet att våga vara sårbara.

Vi bör eftersträva en kultur där vi människor är i en ständig lärandeprocess för att utveckla oss själva. En kultur där vi tar lärdom av andra och gärna delar med oss av vår kunskap genom att lära andra. Alla utvecklas, undervisar och lär sig.

Resultat är summan av tillit

Den värdefullaste tillgången man har i ett företag är tilliten. Resultatet är egentligen ett resultat av den totala summan av tillit som man tillsammans lyckas skapa.

Företagets tillväxt kommer från förmågan att få dess människor att blomma ut i sin fulla potential.

Till sist, den amerikanska forskaren och författaren Brené Brown har i sina studier funnit att människor som har tillit också vågar vara sårbara. Hon påpekar att krävs sant mod för att kunna vara sårbar. Om du vågar vara sårbar, det vill säga, om du visar tillit utan några krav och garantier, kommer du att kunna uppleva tillit, värme och kärlek från andra människor. Vidare säger hon att ”sårbarhet är den plats varifrån innovation, kreativitet och förändring föds”. Jag tror det stämmer – vad tror du?